اطلاعات شخصی
avatar
انتخاب عکستغییرحذف
سوابق
مهارت های فردی
Word
Excel
PowerPoint
Internet
سایر مهارت ها:
زبان خارجی مکالمه مکاتبه درک مطلب
نوع مهارت توضیحات
بستگان
سایر
انتخاب فایلتغییر حذف